สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่โปรแกรมบทเรียน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครับ

คู่มือการใช้

จุดประสงค์การเรียนรู้

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่1

บทเรียนที่1

ใบงานบทเรียนที่1

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่1

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2

บทเรียนที2

ใบงานบทเรียนที่2

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่2

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่3

บทเรียนที่3

ใบงานบทเรียนที่3

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่3

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่4

บทเรียนที่4

ใบงานบทที่4

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่4

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่5

บทเรียนที่5

ใบงานบทเรียนที่5

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่5

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่6

บทเรียนที่6

ใบงานบทเรียนที่6

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่6

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่7

บทเรียนที่7

ใบงานบทเรียนที่7

แบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนที่7

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่8

บทเรียนที่8

ใบงานบทเรียนที่8

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่8

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่9

บทเรียนที่9

ใบงานบทเรียนที่9

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่9

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่10

บทเรียนที่10

ใบงานบทเรียนที่10

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่11

บทเรียนที่11

ใบงานบทเรียนที่11

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่11

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่12

บทเรียนที่12

ใบงานบทเรียนที่12

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่12

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่13

บทเรียนที่13

ใบงานบทเรียนที่13

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่13

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่14

บทเรียนที่14

ใบงานบทเรียนที่14

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่14

อ้างอิง

บทเรียนที่1
บทเรียนที่ 1
การพัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของโลก นับตั้งแต่มนุษย์ได้มีการรวมกลุ่มกันเป็นสังคม
ขนาดใหญ่ตั้งแต่โบราณนั้น ก็เริ่มมีการสื่อสารเกิดขึ้น ความเจริญก้าวหน้าของการสื่อสาร
ก่อนที่จะมาถึงปัจจุบันนั้น ย่อมมีพัฒนาการมายาวนาน ก่อนที่จะมียุคของการสื่อสารนั้น
ยุคโบราณเป็นยุคที่มนุษย์มีการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารกันอย่างจำกัด แต่
ได้ผลดีเพราะมีคนจำนวนน้อยการสื่อสารจึงไม่ซับซ้อน ส่วนใหญ่จะสื่อสารกันด้วยการใช้ท่าทาง
หรือแม้กระทั่งการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เช่น การวาดภาพตามผนังถ้ำมากกว่าการใช้ภาษาในการสื่อสาร
ซึ่งกันและกัน การสื่อสารในยุคนี้เป็นการสื่อสารกลุ่มย่อยเท่านั้น เชื่อว่ายังไม่มีการสื่อสารแบบ
มวลชนเกิดขึ้น ดังนั้นจึงสามารถแบ่งการสื่อสารออกได้เป็น 3 ยุค ดังนี้
          1.  การสื่อสารยุคโบราณ เป็นการสื่อสารที่นิยมใช้ในอดีต ซึ่งปัจจุบัน
ไม่มีการสื่อสารด้วยวิธีนี้ หรือไม่นิยมใช้การสื่อสารประเภทนี้แล้ว
การสื่อสารในยุคโบราณจะกระทำเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ใช้ถ่ายทอดข้อมูลที่ไม่มีความสลับซับซ้อน
และตัวกลางที่ใช้มักจะมีประสิทธิภาพน้อย และไม่มีความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร
ตัวอย่างการสื่อสารในยุคโบราณ เช่น
            -  ภาพบนผนังถ้ำ
                เป็นการสื่อสารของบุคคลสมัยโบราณเพื่อบอกเล่าวิถีชีวิตของตนเอง
ด้วยการใช้สีธรรมชาติหรือก้อนหินขีดเขียนและวาดภาพต่าง ๆ  ไว้บนผนังถ้ำหรือก้อนหิน
การวาดภาพบนผนังถ้ำจัดเป็นการสื่อสารรูปแบบแรกของมนุษย์ ที่ยังมีหลักฐานปรากฏให้เห็นได้ในปัจจุบัน
https://sites.google.com/site/suxkarsxnmtr/_/rsrc/1450581980580/hnwy-thi-1-reuxng-hlak-kar-beuxng-tn/reuxng-thi-3-phathnakar-khxng-kar-suxsar-khxmul/1304339622.jpg?height=211&width=320
ภาพฝาผนังของมนุษย์สมัยโบราณ
           -  ควันไฟ  
                เป็นการสื่อสารโดยใช้กลุ่มของควันไฟแทนสัญลักษณ์ต่าง ๆ  เพื่อสื่อสารไปยังผู้รับสาร
โดยผู้ส่งสารจะต้องก่อกองไฟในที่สูงเพื่อให้ผู้รับสารสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล
การสื่อสารประเภทนี้มีความผิดพลาดได้ง่าย
เนื่องจากควันไฟอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ
ทำให้เกิดการตีความหรือแปลสัญลักษณ์นั้น ๆ  ผิดพลาดได
้ และทุกคนสามารถมองเห็นควันไฟจากผู้ส่งสารได
้ จึงไม่สามารถเก็บความลับของข้อมูลจากบุคคลอื่น ๆ
 ที่รู้รหัสหรือสัญลักษณ์นั้นได้
https://sites.google.com/site/suxkarsxnmtr/_/rsrc/1450582227764/hnwy-thi-1-reuxng-hlak-kar-beuxng-tn/reuxng-thi-3-phathnakar-khxng-kar-suxsar-khxmul/1392652334-smoke1-o.jpg?height=209&width=320
การจุดควันไฟเพื่อสื่อสารในสมัยโบราณ
           -  วิ่งผลัด
                เป็นการสื่อสารโดยใช้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลส่งต่อข้อมูลที่อยู่ใน
รูปแบบของสารต่อกันไปเรื่อย ๆ  จนถึงปลายทาง
คล้ายลักษณะของการวิ่งผลัด ทำให้สามารถสื่อสาร
ได้สะดวกและส่งข้อมูลถึงผู้รับสารได้มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ควัน
ไฟ แต่มักมีปัญหาเรื่องความลับของข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสาร
           -  นกพิราบสื่อสาร
                เป็นการสื่อสารโดยใช้สัตว์เป็นตัวกลางหลักในการสื่อสาร
โดยใช้ธรรมชาติในการรู้ทิศทางของนกพิราบ
ที่จะเดินทางกลับรังหรือที่อยู่ของมันได้ไม่ว่าจะถูกส่งมาจากที่ใด
จึงมีการผูกข้อความหรือข้อมูลสั้น ๆ
 ที่ขาหรือแขวนที่คอของนกพิราบ แล้วให้ผู้รับสารรอรับสารได
้จากรังหรือที่อยู่ของนกพิราบ
การสื่อสารด้วยการใช้นกพิราบสามารถรักษาความลับของข้อมูลได้เป็นอย่างด
ี แต่ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาในการสื่อสารได้อย่างแน่นอน
และไม่สามารถส่งข้อมูลหรือข้อความในปริมาณมาก ๆ  ได้
ปัจจุบันมีการใช้นกพิราบสื่อสารเพื่อการแข่งขันมากกว่าการ
ใช้เพื่อส่งข้อมูลหรือสื่อสารในชีวิตประจำวัน  
https://sites.google.com/site/suxkarsxnmtr/_/rsrc/1450582461966/hnwy-thi-1-reuxng-hlak-kar-beuxng-tn/reuxng-thi-3-phathnakar-khxng-kar-suxsar-khxmul/715494-topic-ix-2.jpg?height=275&width=320
การสื่อสารโดยใช้นกพิราบ
           -  ม้าเร็ว 
                เป็นการสื่อสารโดยใช้มนุษย์และสัตว์เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร
ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ
มากกว่าการวิ่งผลัด  เนื่องจากประสิทธิภาพของการสื่อสารขึ้นอยู่กับบุคคลที่บังคับม้าและม้าเป็นหลัก
ทำให้สามารถสื่อสารหรือส่งข้อมูลได้รวดเร็ว รักษาความลับของข้อมูลและส่งข้อมูล
ไปยังผู้รับสารได้ถูกต้องกว่าการสื่อสารด้วยการวิ่งผลัด
https://sites.google.com/site/suxkarsxnmtr/_/rsrc/1450582726262/hnwy-thi-1-reuxng-hlak-kar-beuxng-tn/reuxng-thi-3-phathnakar-khxng-kar-suxsar-khxmul/pexpresstele.jpg?height=208&width=320
การใช้ม้าเร็วเพื่อการติดต่อสื่อสาร
        2.  การสื่อสารยุคอุตสาหกรรม เป็นการสื่อสารที่ยังนิยมใช้ในปัจจุบัน
แต่มีแนวโน้มที่จะเลิกใช้ในอนาคต
เนื่องจากมีเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการสื่อสารใหม่ ๆ  เข้ามาแทนที่
การสื่อสารยุคอุตสาหกรรมจะมุ่งเน้นประสิทธิภาพมากกว่าการสื่อสารยุคโบราณ
ตัวอย่างการสื่อสารในยุคอุตสาหกรรม เช่น
          
 -  โทรศัพท์หรือเทเลโฟน (Telephone) 
                เป็นการสื่อสารสองทิศทางพร้อมกัน แต่สามารถรับและส่งข้อมูลได้ใน
รูปแบบเสียงเท่านั้น
โดยผู้สื่อสารทั้งสองฝ่ายจะต้องมีโทรศัพท์เพื่อใช้ในการสื่อสาร
เวลาสื่อสารจะเป็นเวลาจริงในช่วงนั้น ๆ (Real Time)
 หากผู้รับข้อมูลไม่อยู่หรือมีความผิดพลาดด้านเวลาก็จะทำให้การสื่อสารไม่สามารถทำได้
โทรศัพท์มีพัฒนาการต่อเนื่องและยาวนานโดยเป็นพื้นฐานของการพัฒนา
โทรศัพท์แบบไร้สายหรือโทรศัพท์แบบพกพา การใช้โทรศัพท์จะต้องติดตั้งเครื่องรับ
เครื่องส่ง และสายโทรศัพท์ในพื้นที่ที่ให้บริการหรือมีสายโทรศัพท
์จากหน่วยงานที่ให้บริการเท่านั้น จึงนิยมติดตั้งในที่อยู่อาศัย สำนักงาน
และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ  ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารมากนัก
โทรศัพท์ประเภทนี้จะใช้ระบบการทำงานแบบ แอนะล็อก (Analog)
 โดยใช้สายโทรศัพท์เป็นตัวกลางในการรับและส่งข้อมูล
https://sites.google.com/site/suxkarsxnmtr/_/rsrc/1450586361457/hnwy-thi-1-reuxng-hlak-kar-beuxng-tn/reuxng-thi-3-phathnakar-khxng-kar-suxsar-khxmul/1.jpg?height=192&width=320
           -  โทรสารหรือแฟกซ์ (Fax)
                พัฒนามาจากการสื่อสารประเภทโทรศัพท์ เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลในรูปแบบตัวอักษร
หรือข้อความไปยังผู้รับสารได้มากกว่าข้อมูลเสียงเพียงอย่างเดียว
มีลักษณะการใช้งานเหมือนโทรศัพท์ ในการส่งข้อมูลด้วยโทรสารผู้ส่งสาร
และผู้รับสารจะต้องเปิดใช้เครื่องโทรสารจึงจะสามารถส่งข้อมูลได้
และไม่สามารถส่งข้อมูลเอกสารผ่านโทรสารได้พร้อมกับการส่งข้อมูลเสียง การสื่อสารด้วยโทรสารนี้
ข้อมูลต้นฉบับจะยังคงอยู่ที่ผู้ส่งสาร โดยผู้รับสารจะต้องมีกระดาษสำหรับคัดลอกข้อมูลที่ส่งไปยังปลายทาง
https://sites.google.com/site/suxkarsxnmtr/_/rsrc/1450586471212/hnwy-thi-1-reuxng-hlak-kar-beuxng-tn/reuxng-thi-3-phathnakar-khxng-kar-suxsar-khxmul/KX-FL%20612.jpg?height=320&width=320
 
           -  จดหมายและพัสดุ (Letter and Inventories)
                เป็นการสื่อสารในรูปแบบดั้งเดิมโดยใช้บริการในการส่งจดหมาย
และพัสดุจากหน่วยงานให้บริการการสื่อสาร คิดอัตราค่าบริการตามน้ำหนักและระยะทาง
ในการส่งจดหมายและพัสดุ ซึ่ง
การสื่อสารด้วยวิธีการนี้ได้รับการยอมรับและน่าเชื่อถือกว่าการสื่อสารในรูปแบบอื่น
สามารถกำหนดระยะเวลาในการสื่อสารได้แน่นอน และสามารถส่งข้อมูลได้ในปริมาณมาก
ส่งข้อมูลได้ทุกรูปแบบ และมีพื้นที่ให้บริการทั่วโลก
https://sites.google.com/site/suxkarsxnmtr/_/rsrc/1450586373689/hnwy-thi-1-reuxng-hlak-kar-beuxng-tn/reuxng-thi-3-phathnakar-khxng-kar-suxsar-khxmul/blogger-image--108006889.jpg?height=320&width=320
        3.  การสื่อสารในยุคปัจจุบันหรือการสื่อสารยุคโลกไร้สาย เป็นการสื่อสารที่มุ่งเน้น
ความสะดวกสบายของผู้ใช้และประสิทธิภาพของข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารเป็นหลัก
ผู้สื่อสารจะต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างดี จึงจะสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
           -  ไวไฟ (Wi-Fi)
                เป็นระบบเชื่อต่ออุปกรณ์ที่ทำงานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย (Wireless LAN) 
โดยใช้คลื่นสัญญาณวิทยุทำให้สามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลได้ระหว่างอุปกรณ์นั้น ๆ
 ปัจจุบันนิยมติดตั้งอุปกรณ์รับและส่งสัญญาณ   ไวไฟในคอมพิวเตอร์แบบพกพา
เพื่อให้สามารถค้นหาสัญญาณไวไฟที่ส่งมาจากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทำให้คอมพิวเตอร์แบบพกพานั้นสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วย
ผู้ใช้ไวไฟสามารถติดต่อสื่อสารได้ด้วยข้อมูลทุกรูปแบบที่อยู่ใน
รูปแบบของไฟล์ข้อมูลแต่จะมีความ
เร็วในการสื่อสารน้อยกว่าการสื่อสารในระบบเครือข่ายที่ใช้สายรับและส่งสัญญาณ
https://sites.google.com/site/suxkarsxnmtr/_/rsrc/1450586390505/hnwy-thi-1-reuxng-hlak-kar-beuxng-tn/reuxng-thi-3-phathnakar-khxng-kar-suxsar-khxmul/images.png
           -  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์ (Electronic Mail หรือ E-Mail)
                เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ส่งข้อความในรูปของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบุคคลอื่น
การสื่อสารนี้ผู้ใช้จะต้องมีที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับหรืออีเมล์แอดเดรส
(E-Mail Address)
 เช่น banana123@yahoo.com ผู้ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถส่งข้อมูลเวลาใดก็ได้
เนื่องจากข้อมูลที่ส่งไปจะฝากไว้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เมื่อผู้รับเข้าสู่ระบบและเรียกใช้บริการก็จะได้รับข้อความโดย
ไม่ต้องรอให้เวลาตรงกัน นอกจากนี้ยังสามารถส่งข้อมูลได้หลายรูปแบบในปริมาณ
ที่มากกว่าการส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Short Message)
 และสามารถส่งข้อมูลไปยังผู้รับหลาย ๆ  คนได้ในเวลาเดียวกัน
https://sites.google.com/site/suxkarsxnmtr/_/rsrc/1450586383453/hnwy-thi-1-reuxng-hlak-kar-beuxng-tn/reuxng-thi-3-phathnakar-khxng-kar-suxsar-khxmul/email.jpg?height=287&width=320
           -  บลูทูท (Bluetooth)
                เป็นระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์นั้น ๆ
 โดยอาศัยคลื่นความถี่หรือสัญญาณวิทยุ ตัวอย่างการเชื่อมต่อบลูทูท เช่น
การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์
แบบพกพากับโทรศัพท์เคลื่อนที่   การเชื่อต่อระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่กับสมอลล์ทอล์ก (Small talk)
 บลูทูทสามารถเชื่อมต่อเพื่อสื่อสารข้อมูลได้ในระยะทางใกล้ ๆ
 ไม่เกิน 10 เมตร ทำให้ต้องสื่อสารข้อมูลในระยะทางใกล้กว่าการสื่อสารด้วยไวไฟ นอกจากนี้บลูทูทยังมีประสิทธิภาพ
ด้านความเร็วในการสื่อสารน้อยกว่าไวไฟอีกด้วย
https://sites.google.com/site/suxkarsxnmtr/_/rsrc/1450586366389/hnwy-thi-1-reuxng-hlak-kar-beuxng-tn/reuxng-thi-3-phathnakar-khxng-kar-suxsar-khxmul/192551.jpg
 
           -  การสนทนาออนไลน์หรือแชท (Chat)
                เป็นการสนทนาระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ปัจจุบันสามารถพัฒนาให้ใช้ภาพกราฟิก
ภาพการ์ตูนหรือภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ  แทนภาพผู้สื่อสารได้
นอกจากการสนทนาแล้ว
ผู้ใช้ยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีลักษณะเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย
การสนทนาแบบนี้เป็นการสนทนาแบบโต้ตอบในเวลาเดียวกัน
ดังนั้นผู้สื่อสารจึงต้องออนไลน์พร้อมกัน การสนทนาออนไลน์ใน
บางโปรแกรมจะมีการแบ่งการสนทนาออกเป็นห้อง ๆ  หรือเป็นกลุ่มสนทนา
โดยผู้ใช้ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีโปรแกรมสำหรับใช้สนทนา
https://sites.google.com/site/suxkarsxnmtr/_/rsrc/1450586401469/hnwy-thi-1-reuxng-hlak-kar-beuxng-tn/reuxng-thi-3-phathnakar-khxng-kar-suxsar-khxmul/Livechat.jpg?height=206&width=320
           -  วีดีโอทางไกล (Video Conferencing)
                เป็นการสื่อสารข้อมูลโดยการส่งภาพและเสียงจากฝ่ายหนึ่ง
ไปสู่อีกฝ่ายหนึ่ง การใช้วิดีโอทางไกลต้องมีอุปกรณ์สำหรับบันทึกภาพ
และอุปกรณ์บันทึกเสียง
โดยที่ภาพและเสียงที่ส่งไปนั้นสามารถแสดงเป็นภาพเคลื่อนไหวที่มีเสียงประกอบได้
ปัจจุบันหลายหน่วยงานนำวิธีสื่อสารแบบวิดีโอทางไกลมาใช้เพื่อการประชุมมากขึ้น
เพราะช่วยให้หน่วยงานประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ตัวอย่างการใช้ประโยชน์วิดีโอทางไกล
เช่น การนำวิดีโอทางไกลมาใช้ทางการศึกษา
ทำให้นักเรียนสามารถรับฟังการบรรยายจากอาจารย์ซึ่งอยู่อีกที่หนึ่งได้โดยไม่ต้อง
เดินทางไปเรียนด้วยตนเอง และยังสามารถโต้ตอบระหว่างคู่สนทนาได้
เนื่องจากมีกล้องดิจิทัล ไมโครโฟน และลำโพง
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายเห็นและได้ยินเสียงซึ่งกันและกัน
https://sites.google.com/site/suxkarsxnmtr/_/rsrc/1450586408381/hnwy-thi-1-reuxng-hlak-kar-beuxng-tn/reuxng-thi-3-phathnakar-khxng-kar-suxsar-khxmul/VideoConference.jpg?height=201&width=320