สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่โปรแกรมบทเรียน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครับ

คู่มือการใช้

จุดประสงค์การเรียนรู้

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่1

บทเรียนที่1

ใบงานบทเรียนที่1

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่1

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2

บทเรียนที2

ใบงานบทเรียนที่2

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่2

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่3

บทเรียนที่3

ใบงานบทเรียนที่3

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่3

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่4

บทเรียนที่4

ใบงานบทที่4

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่4

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่5

บทเรียนที่5

ใบงานบทเรียนที่5

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่5

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่6

บทเรียนที่6

ใบงานบทเรียนที่6

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่6

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่7

บทเรียนที่7

ใบงานบทเรียนที่7

แบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนที่7

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่8

บทเรียนที่8

ใบงานบทเรียนที่8

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่8

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่9

บทเรียนที่9

ใบงานบทเรียนที่9

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่9

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่10

บทเรียนที่10

ใบงานบทเรียนที่10

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่11

บทเรียนที่11

ใบงานบทเรียนที่11

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่11

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่12

บทเรียนที่12

ใบงานบทเรียนที่12

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่12

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่13

บทเรียนที่13

ใบงานบทเรียนที่13

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่13

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่14

บทเรียนที่14

ใบงานบทเรียนที่14

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่14

อ้างอิง

บทเรียนที่10

ใบความรู้ที่ 10
 เรื่อง  การสนทนาผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
   

การสนเทนาบนเครือข่าย

            การติดต่อสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต  นอกเหนือจากการใช้อีเมล์แล้ว ยังสามารถสนทนาพูดคุยกันได้

  โดยใช้ซอฟต์แวร์ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานแตกต่างกันไป

  เช่น  พิมพ์ข้อความผ่านคีย์บอร์ด การพูดคุยผ่านไมโครโฟน  และการพูดคุยผ่านเว็บแคม

ซึ่งสามารถมองเห็นหน้าตาผู้สนทนา  รวมถึงสามารถส่งไฟล์ข้อมูล  ข้อความภาพและเสียงไปให้

คู่สนทนาขณะพูดคุยกันได้  เป็นต้น ซอฟต์แวร์สนทนาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ได้รับ
ความนิยม เช่น  เอ็มเอสเอ็น  เมสเซนเจอร์ (MSN Messenger)  ไอซีคิว (ICQ)  เป็นต้น  

ตัวอย่างการสนทนาบนเครือข่าย ด้วยซอฟต์แวร์  เอ็มเอสเอ็น  เมสเซนเจอร์ (MSN Messenger)  มีขั้นตอนดังนี้
1.  คลิกปุ่มคำสั่ง  start  >  All Programs  >  Windows live>  Windows Live Messenger  หรือ 

 ดับเบิลคลิกไอคอน  ..... บนหน้าต่างทำงาน
2. ลงชื่อเข้าใช้และรหัสผ่าน
3. คลิกปุ่มคำสั่ง ลงชื่อเข้าใช้
4. คลิกลงบนรายชื่อเพื่อนที่ต้องการสนทนาด้วย แล้วเลือกส่งข้อความด่วน
5. พิมพ์ข้อความสนทนาลงไปยังช่องว่างด้านล่าง แล้วกดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ด จะปรากฏข้อความสนทนาที่หน้า

ต่างด้านบน ถ้าคู่สนทนาส่งข้อความตอบกลับมา ปุ่มคำสั่งซอฟต์แวร์จะกระพริบและมีเสียงเตือนให้อ่านข้อความ

แชท (Chat) คืออะไร

            การพูดคุยสนทนาผ่านทางอินเทอร์เน็ตนับเป็นบริการหนึ่งที่ได้รับความนิยมจาก

นักท่องเน็ตทั้งหลาย ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาจากการพูดคุยกันด้วยการพิมพ์มาเป็น
การสนทนาด้วยเสียง โทรศัพท์ นับเป็นสิ่งที่ทำให้อินเทอร์เน็ตมีเสน่ห์อย่างยิ่ง

            ไออาร์ซี (Internet Relay Chat: IRC)  คือ กลุ่มโปรแกรมสำหรับสนทนา

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการส่งข้อความ (message) จากเครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่ง

ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความโต้ตอบกันได้ทันที กลุ่มสนทนาอาจมีมากกว่า 2 คนขึ้นไปโปรแกรมจะแสดงให้ทราบว่า

มีใครบ้างกำลังร่วมสนทนากันอยู่บ้าง ไออาร์ซี เป็นกลุ่มโปรแกรมที่พัฒนามาจากพื้นฐานของโปรแกรมTalk

 บนระบบปฏิบัติการยู นิกส์ (UNIX) และนิยมเรียกกันว่า Chat ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรมสนทนา

ผ่านเครือข่ายมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรมที่ใช้ในการพูดคุยสนทนากันที่น่าสนใจหลายโปรแกรม  เช่น
              - โปรแกรมไอซีคิว (ICQ-I Seek You)
              - โปรแกรมเพิร์ช (Pirch)
               - เอ็มเอสเอ็น เมสเซ็นเจอร์(MSN Messenger)
               - ยาฮู เมสเซ็นเจอร์ (Yahoo Messenger) 

วิวัฒนาการของโปรแกรมแชท

            ยุคที่หนึ่ง
               - ยุคของการกำหนด internet นับตั้งแต่โลกของ internet กำเนิดขึ้น ระบบ ปฏิบัติการ ในยุคแรกๆ

ของการเชื่อมโยงเครือข่าย คือ ระบบปฏิบัติการ Unix ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานกับเครือข่าย 

internet การเชื่อมโยงเครือข่าย
               - เข้าสู่ในยุคแรก จะใช้ modem ในเชื่อมต่อเข้าสู่โครงข่าย ซึ่งข้อจำกัดของเทคโนโลยีในยุคแรกๆ คือ

ความเร็วในการส่งข้อมูลของสื่อสัญญาณ ขนาดของเนื้อที่ใน
การจัดเก็บข้อมูล ความเร็วในการประมวลผลของตัว CPU 
               - การเชื่อมต่อจะเป็นไปในลักษณะระหว่างโครงข่ายด้วยกันเอง เช่น การเชื่อมต่อ ระหว่างมหาวิทยาลัย

กับมหาวิทยาลัยอื่น การติดต่อสื่อสาร เพื่อสื่อสารระหว่างกันนั้นจะใช้  Protocol IRC  ซึ่งเป็น

 Protocol ที่ทำขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสารขึ้นมา ผู้ใช้งานจะพิมพ์ข้อความในลักษณะ 

Text Mode แล้วผู้ใช้งานต้องมีความเข้าใจในคำสั่งพื้นฐานในการส่งข้อความ

            ยุคที่สอง
               - ยุคของโปรแกรมเสมือน นับตั้งแต่ บริษัท Apple ได้พัฒนาระบบปฏิบัติการMac OS 

ขึ้นมาเพื่อใช้งานกับเครื่อง แมคอินทอร์ช ซึ่งมีการพัฒนาโปรแกรมในลักษณะเป็น Virtual

 ซึ่งเป็นรูปแบบโปรแกรมเสมือน คือการใช้ภาษาภาพเพื่อสื่อความหมายให้ผู้ใช้งานเข้าใจและสั่งงานได

้ ผิดจากระบบปฏิบัติการ Dos ในยุคต้นๆที่ผู้ใช้งานต้องเข้าใจคำสั่งพื้นฐานในการใช้งาน

ซึ่งเป็นการใช้งานในรูปแบบ Text Mode
               - ระบบปฏิบัติการแบบ Virtual นี้ บริษัท Microsoft ได้นำไปพัฒนาต่อจนได้รับความนิยม

ในชื่อระบบปฏิบัติการ Windows  
               - การพัฒนาโปรแกรม Chat ในยุคนี้ก็มีการพัฒนาไปในลักษณะรูปแบบ Virtual

 โปรแกรมที่นิยมใช้งานกัน ได้แก่ โปรแกรม IRC, Pirch98, ICQ, MSN, Yahoo Messenger
            ยุคที่สาม
               - ยุคของภาพและเสียง ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน เนื่องจากยุคนี้มีการพัฒนาทาง
ด้านเทคโนโลยีโครงข่ายข้อมูล มีการพัฒนาอุปกรณ์สื่อสัญญาณให้สามารถส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น

เช่น ADSL, ISDN, ATM
               - เมื่อมีการพัฒนาให้สามารถส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น การส่งข้อมูลจึงสามารถส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นตาม

จึงเป็นที่มีของการพัฒนาโปรแกรมทางภาพ และเสียงขึ้นมา เช่น โปรแกรม Camfrog, 

Msn V.9 ขึ้นไป, Yahoo Messenger, Skype ฯลฯ