สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่โปรแกรมบทเรียน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครับ

คู่มือการใช้

จุดประสงค์การเรียนรู้

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่1

บทเรียนที่1

ใบงานบทเรียนที่1

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่1

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2

บทเรียนที2

ใบงานบทเรียนที่2

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่2

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่3

บทเรียนที่3

ใบงานบทเรียนที่3

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่3

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่4

บทเรียนที่4

ใบงานบทที่4

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่4

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่5

บทเรียนที่5

ใบงานบทเรียนที่5

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่5

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่6

บทเรียนที่6

ใบงานบทเรียนที่6

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่6

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่7

บทเรียนที่7

ใบงานบทเรียนที่7

แบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนที่7

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่8

บทเรียนที่8

ใบงานบทเรียนที่8

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่8

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่9

บทเรียนที่9

ใบงานบทเรียนที่9

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่9

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่10

บทเรียนที่10

ใบงานบทเรียนที่10

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่11

บทเรียนที่11

ใบงานบทเรียนที่11

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่11

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่12

บทเรียนที่12

ใบงานบทเรียนที่12

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่12

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่13

บทเรียนที่13

ใบงานบทเรียนที่13

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่13

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่14

บทเรียนที่14

ใบงานบทเรียนที่14

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่14

อ้างอิง

บทเรียนที่8

ใบความรู้ที่ 8
เรื่อง ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต

 

               อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อประโยชน์ในด้านการเรียน การทำงาน 
การติดต่อสื่อสาร  และความบันเทิง  เพราะเป็นแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  และมีซอฟต์แวร์ต่าง ๆ

ที่อำนวยความสะดวกให้ใช้งานมากมาย  การศึกษาความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต

จะช่วยให้รู้จักและเข้าใจอินเทอร์เน็ตมากขึ้น

ความหมายของอินเทอร์เน็ต   
                                                                 
           อินเทอร์เน็ต (internet)  หมายถึง  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ

่ที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์จำนวนมาก

ทั่วโลกเข้าด้วยกัน  โดยอาศัยโครงสร้างของระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็น

ตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

 และใช้งานรูปแบบต่าง ๆ อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะ

  จึงเข้าสู่เครือข่ายได้อย่างเสรีภายใต้กฎเกณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิด
ความสับสนวุ่นวายจากการเชื่อมต่อของเครือข่ายทั่วโลก
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต

        เครือข่ายอินเทอร์เน็ตพัฒนามาจากเครือข่ายอาร์พาเน็ต (ARPAnet) 

ในสังกัดกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา

 ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนงานวิจัยทางการทหารที่มีผลมาจาก

สงครามเย็นระหว่างกลุ่มประเทศในค่ายคอมมิวนิสต์กับค่ายเสรีประชาธิปไตย

 และมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องดังลำดับต่อไปนี้
พ.ศ. 2512  เครือข่ายอาร์พาเน็ตเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ถึงกันเป็นครั้งแรก
พ.ศ. 2515  ปรับปรุงเครือข่ายอาร์พาเน็ตให้ใช้งานได้จริงและเปลี่ยนชื่อเป็น
ดาร์พา (DARPAnet)
พ.ศ. 2518   โอนความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานการสื่อสารของกองทัพ
พ.ศ. 2526  ขยายเครือข่ายและเปิดการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่น  โดยใช้เกณฑ์วิธี

หรือโพรโทคอลชนิดทีซีพี/ไอพี (TCP/IP)
พ.ศ. 2532  ประเทศไทยเริ่มเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตโดย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยัง
ประเทศออสเตรเลีย
พ.ศ. 2546   เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างต่อเนื่อง
พ.ศ. 2549   เกิดระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายในประเทศไทย ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะและคอมพิวเตอร์สมุดพก
พ.ศ. 2552  เกิดระบบ 3G  ในโทรศัพท์เคลื่อนที่  ซึ่งใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ใน
รูปแบบสื่อประสม

 การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

           ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เรียกว่า ไอที (IT: Information Technology) 

หมายถึงความรู้ในการประมวลผล จัดเก็บรวบรวมเรียกใช้และนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์

เครื่องมือที่ต้องใช้สำหรับงานไอที คือ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น สายโทรศัพท์ ดาวเทียม หรือเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

นับเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งในการประยุกต์ใช้ไอทีอินเตอร์เน็ตจะเป็นช่องทางที่ทำให้

เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการภายในเวลาอันรวดเร็ว อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลแหล่งใหญ่ที่สุด

ของโลกและเป็นที่รวมทั้งบริการและเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งใน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร จากปรัชญาของระบบเครือข่ายที่มุ่งหวังให้มี
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุดหนทางหนึ่งก็คือการเปิดบริการให้ผู้อื่นใช้งาน

ร่วมด้วยอินเตอร์เน็ต จึงมีศูนย์ให้บริการข้อมูลและข่าวสารหลากชนิดหากจะแยกประเภทของ
การให้บริการในอินเตอร์เน็ต แล้วสามารถแบ่งออกได้ดังนี้
           1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail or E-Mail) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกย่อๆ

ว่า E-Mail เป็นวิธีติดต่อสื่อสารกันบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยที่สามารถส่งเอกสารที่เป็นข้อความธรรมดา

จนถึงการส่งเอกสารแบบมัลติมิเดียที่มีทั้งภาพและเสียง ในการส่งผู้ที่ต้องการส่งและรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

จะต้องมี Domain name ที่แน่นอน
            2. การใช้โปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นTelnet, Remote, Login:rlogin

 การให้บริการนี้เป็นประโยชน์ และประหยัดค่าใช้จ่าย การใช้โปรแกรม 
Telnet ทำให้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกลออกไปโดยเสมือนอยู่ที่หน้าเครื่องนั้นๆ

โดยตรง โปรแกรม Telnet อนุญาตให้สามารถทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นที่อยู่บนอินเตอร์เน็ตได้

เช่น โปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากๆ ในการคำนวณ ไม่สามารถที่จะใช้เครื่องอยู่บนโต๊ะ Pc หรือ

(Work Station แบบปกติ) ได้ต้องส่งโปรแกรมไปทำงานบนเครื่อง Super Computer โดยใช้โปรแกรม

 Telnet เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง Super Computer
3. การขนถ่ายแฟ้มข้อมูล (File Transfer Protocol) การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล

หรือ FTP และโปรแกรมต่างๆ ที่มีอยู่ในศูนย์บริการ เป็นบริการอีกประเภทหนึ่งของอินเตอร์เน็ต

เครือข่ายหลายแห่งเปิดบริการสาธารณะให้ผู้ใช้ภายนอกสามารถถ่ายโอนข้อมูล

โดยไม่ต้องป้อนรหัสผ่านและถ่ายโอนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แฟ้มข้อมูลที่ถ่ายโอน

มีทั้งข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประจำวัน บทความ รวมถึงโปรแกรม
4. บริการสืบค้นข้อมูลข้ามเครือข่าย เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในยุคเริ่มต้นเป็นเครือข่าย

ที่มีคอมพิวเตอร์ไม่กี่ร้อยเครื่องต่อเชื่อมกันอยู่ขนาดของเครือข่าย จึงไม่ใหญ่เกินไปสำหรับการ

ขนถ่ายแฟ้มเพื่อการถ่ายโอน แต่เมื่ออินเตอร์เน็ตขยายตัวขึ้นมากและมีผู้ใช้งานแทบทุกกลุ่ม

การค้นหาแฟ้มข้อมูลจึงยุ่งยากขึ้นด้วยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาระบบ ARCHIE

 อำนวยความสะดวกช่วยในการค้นหาแฟ้ม และฐานข้อมูลว่าอยู่ที่เครื่องใด เพื่อจะใช้ FTP 

ขอถ่ายโอนได้ การบริการจะต้องใช้โปรแกรม Archine, Gopher, VERONICA และ WAIS
5. กลุ่มสนทนาและข่าวสาร (Usenet User News Network) Usenet 

ช่วยให้ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างระบบกันสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเรื่องต่าง ๆ

เช่น การเสนอข้อคิดเห็น อภิปรายโต้ตอบตามกลุ่มย่อยที่เรียกว่า กลุ่มข่าว (News Group)

โดยผู้ใช้เพียงแต่สั่งคำสั่ง RTIN ก็จะสามารถอ่านข่าวที่ตนเองได้บอกรับ (Subscribe) ได้ทันที
6. ระบบบริการสถานี (World Wide Web) เพื่อส่งระบบ Multimedia ข้ามเครือข่ายเนื่องจาก

ระบบสืบค้นข้อมูลแบบเดิมสามารถส่งได้เฉพาะข้อมูล อักษรและตัวเลข แต่เนื่องจากการเชื่อมโยงข้อมูลแบบใหม่ ๆ

ที่เป็นข้อมูล Multimedia และการเชื่อมโยงของ Modem เป็นข้อมูลแบบHypertext/Hypermedia

 ซึ่งเชื่อมโยงแบบกราฟิกที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติโดยใช้โปรแกรมLynx, Mosaic และ Netscape 

โดยที่โปรแกรมดังกล่าวสามารถทำงานโดยผ่าน Windows และระบบ Xwindows ของ Unix
7. สนทนาทางเครือข่าย Talk เป็นบริการสนทนาทางเครือข่ายระหว่างผู้ใช้สองคนโดยไม่จำกัดว่า

ผู้ใช้ทั้งสองกำลังทำงานภายในระบบเดียวกันหรือต่างระบบกัน ผู้ใช้ทั้งสองสามารถพิมพ์ข้อความโต้ตอบ

กันแบบทันทีทันใดได้พร้อมๆ กัน ข้อความที่พิมพ์ผ่านแป้นพิมพ์จะไปปรากฏบนหน้าจอของผู้สนทนา

การสนทนาบนเครือข่ายอีกรูปแบบหนึ่งที่แพร่หลาย คือ IRC (Internet Relay Chart)

 ซึ่งเป็นการสนทนาทางเครือข่ายเป็นกลุ่มได้พร้อมกันหลายคน
8. ตรวจข้อมูลผู้ใช้ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันกำลังขยายตัวเป็นไปอย่างดีในที่ต่าง ๆ

จะมีผู้ใช้รายใหม่เกิดขึ้นอยู่เสมอ อินเตอร์เน็ตไม่มีฐานข้อมูลกลางเก็บรายชื่อผู้ใช้ทั้งหมด

นี้ไว้จึงไม่มีวิธีสำเร็จรูปแบบใดที่รับประกันการค้นหาผู้ที่เราต้องการติดต่อด้วย

โปรแกรมเบื้องต้นในUnix ที่ใช้ตรวจหาผู้ใช้ในระบบคือ Finger
9. กระดานข่าว BBS BBS หรือ Bulletin Board System เป็นบริการข้อมูลรูปแบบหนึ่งที่ผู้ใช้ PC

 โดยทั่วไปมักจะคุ้นเคยอยู่ก่อนภายในอินเตอร์เน็ตก็มีศูนย์บริการหลายแห่งที่ให้บริการ 

BBSแบบเดียวกัน เราสามารถต่อเชื่อมไปหาศูนย์ BBS ได้โดยใช้โปรแกรม Telnet

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

            อินเตอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับ

เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตสามารถสื่อสารถึงกันได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว

ช่วยประหยัดทรัพยากรและที่สำคัญอินเตอร์เน็ตคือคลังสมองอันยิ่งใหญ่หรือห้องสมุดโลกที่ทุกคนสามารถ

ค้นคว้าหาความรู้ข้อมูล ข่าวสารได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยังแหล่งความรู้นั้น ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต

พอสรุปได้ดังนี้
1. ด้านการศึกษา (Tele Education) สำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลจาแหล่งศึกษาหรือผู้ที่สนใจจะลงทะเบียนเรียน

ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ อังกฤษ ฯลฯ สามารถเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตได้

ซึ่งเราเรียกว่า การศึกษาทางไกล กลายเป็นทางเลือกใหม่ในการศึกษาทุกระดับ

ซึ่งการศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันนี้ เป็นการศึกษา
แบบปฏิสัมพันธ์(Interactive) สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
2. โฮมเพจกับการโฆษณา เป็นการโฆษณาสินค้าหรือธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต บริษัท

หรือห้างร้านที่ทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตจะจัดทำโฮมเพจของตนแล้วฝากไว้บนอินเตอร์เน็ต

ทำให้การซื้อขายและใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก การทำธุรกิจการเงินอิเล็กทรอนิกส์

(E-money) การซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านอินเตอร์เน็ตจะมี
การชำระหรือจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการนั้น ๆ หรือผ่านบัตรเครดิตของผู้ซื้อแต่ต้องระมัดระวังเรื่อง

การถอดรหัสบัตรเครดิตไปใช้แทนเจ้าของบัตรนั้นๆ
           3. ด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศอินเตอร์เน็ต

 จะช่วยในการสื่อสารสืบค้นข้อมูลและใช้ระบบฐานข้อมูล

ประวัติอาชญากรร่วมกันได้ เช่น การส่งข้อมูลประวัติของอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น
           4. ด้านธุรกิจ (E-Commerce) โดยเฉพาะธุรกิจได้มีการนำอินเตอร์เน็ตเข้ามาเป็นอันมาก ดังต่อไปนี้                            
               4.1 ด้านการธนาคาร (E-Banking) ธนาคารได้จัดทำระบบออนไลน์บนเครือข่ายที่ช่วยให้สามารถสอบถาม

ยอดเงินและโอนเงินได้อย่างรวดเร็วมีการติดต่อสื่อสารและมีข้อมูลบนเว็บเพจของทุกธนาคาร                                 
4.2 โฮมเพจกับการโฆษณา เป็นการโฆษณาสินค้าหรือธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตบริษัทหรือห้างร้านที่ทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต

จะจัดทำโฮมเพจของตนแล้วฝากไว้บนอินเตอร์เน็ตทำให้การซื้อขาย และใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก
4.3 การทำธุรกิจการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-money) การซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านอินเตอร์เน็ตจะมีการชำระ

หรือจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการนั้นๆ หรือผ่านบัตรเครดิตของผู้ซื้อแต่ต้องระมัดระวังเรื่องการถอดรหัสบัตรเครดิตไปใช้แทน

เจ้าของบัตรนั้นๆ
           5. การสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่ได้รับจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คือ

อีเมล์ (E-mail : Electronic Mail) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ประหยัด สะดวกและรวดเร็ว

อีกทั้งยังสามารถพูดคุยกันได้เหมือนอยู่ใกล้กัน
6. การประชุมทางไกล (Tele Conference) เป็นการประชุมของบุคคลที่อยู่ห่างไกลกันคนละสถานที่

โดยอาศัยระบบโทรคมนาคมซึ่งสื่อสารได้ทั้งตัวอักษร เสียงและภาพพร้อมกัน