สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่โปรแกรมบทเรียน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครับ

คู่มือการใช้

จุดประสงค์การเรียนรู้

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่1

บทเรียนที่1

ใบงานบทเรียนที่1

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่1

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2

บทเรียนที2

ใบงานบทเรียนที่2

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่2

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่3

บทเรียนที่3

ใบงานบทเรียนที่3

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่3

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่4

บทเรียนที่4

ใบงานบทที่4

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่4

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่5

บทเรียนที่5

ใบงานบทเรียนที่5

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่5

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่6

บทเรียนที่6

ใบงานบทเรียนที่6

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่6

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่7

บทเรียนที่7

ใบงานบทเรียนที่7

แบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนที่7

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่8

บทเรียนที่8

ใบงานบทเรียนที่8

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่8

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่9

บทเรียนที่9

ใบงานบทเรียนที่9

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่9

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่10

บทเรียนที่10

ใบงานบทเรียนที่10

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่11

บทเรียนที่11

ใบงานบทเรียนที่11

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่11

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่12

บทเรียนที่12

ใบงานบทเรียนที่12

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่12

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่13

บทเรียนที่13

ใบงานบทเรียนที่13

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่13

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่14

บทเรียนที่14

ใบงานบทเรียนที่14

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่14

อ้างอิง

คู่มือการใช้งาน

เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองจากเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วย

การปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด
      1. ทำความเข้าใจมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดจุดประสงค์การเรียนรู้ และผังมโนทัศน์
      2. ก่อนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู้ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนแล้วบันทึกคะแนนไว้ ห้ามดูเฉลย
      3.  ศึกษาเนื้อหาตามขั้นตอนจากเอกสารประกอบการเรียนการสอนเล่มนี้
ให้เข้าใจ แล้วทำกิจกรรม
      4. เมื่อทำกิจกรรม จึงตรวจดูแนวคำตอบที่อยู่ในภาคผนวก ถ้าตอบผิดให้นักเรียนกลับไปศึกษาเนื้อหาแล้วตอบคำถามอีกครั้งเมื่อตอบถูกแล้วจึงศึกษาเนื้อหาเรื่องต่อไป
      5. นักเรียนต้องไม่ดูเฉลยก่อนทำกิจกรรมหรือแบบทดสอบ ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
      6. นักเรียนต้องศึกษาบทเรียนนี้ ด้วยตนเอง ถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ปรึกษาครูผู้สอนทันที
      7. ให้นักเรียนเขียนคำตอบลงบนกระดาษอื่น หรือกระดาษคำตอบที่ครูแจกให้ และห้ามขีดเขียนข้อความใดๆ ลงในเอกสารประการเรียนรู้
      8. ใช้เอกสารเล่มนี้ฝึกการทำกิจกรรมนอกเวลา และค้นคว้าด้วนตนเองได้
      9. เมื่อศึกษาบทเรียนจบแล้วให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจคำตอบจากเฉลย จากนั้นนำผลคะแนนที่ได้ไปเปรียบเทียบกับคะแนนก่อนเรียน