สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่โปรแกรมบทเรียน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครับ

คู่มือการใช้

จุดประสงค์การเรียนรู้

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่1

บทเรียนที่1

ใบงานบทเรียนที่1

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่1

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2

บทเรียนที2

ใบงานบทเรียนที่2

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่2

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่3

บทเรียนที่3

ใบงานบทเรียนที่3

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่3

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่4

บทเรียนที่4

ใบงานบทที่4

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่4

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่5

บทเรียนที่5

ใบงานบทเรียนที่5

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่5

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่6

บทเรียนที่6

ใบงานบทเรียนที่6

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่6

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่7

บทเรียนที่7

ใบงานบทเรียนที่7

แบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนที่7

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่8

บทเรียนที่8

ใบงานบทเรียนที่8

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่8

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่9

บทเรียนที่9

ใบงานบทเรียนที่9

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่9

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่10

บทเรียนที่10

ใบงานบทเรียนที่10

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่11

บทเรียนที่11

ใบงานบทเรียนที่11

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่11

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่12

บทเรียนที่12

ใบงานบทเรียนที่12

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่12

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่13

บทเรียนที่13

ใบงานบทเรียนที่13

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่13

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่14

บทเรียนที่14

ใบงานบทเรียนที่14

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่14

อ้างอิง

จุดประสงค์การเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
   1. การพัฒนาการของการสื่อสาร
   1. รู้และเข้าใจการพัฒนาการของการสื่อสาร
   2. สามารถอธิบายการพัฒนาการของการสื่อสาร ได้
   การพัฒนาการของการสื่อสาร
   2. หลักการเบื้องต้นของการสื่อสาร
   1. รู้และเข้าใจหลักการเบื้องต้นของการสื่อสาร
   2.สามารถอธิบายวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
จากผู้ส่งสารผ่านสื่อกลางไปยังผู้รับ ได้
   หลักการเบื้องต้นของการสื่อสาร
   3. ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   1. รู้และเข้าใจความหมายและประเภทของข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
   2. สามารถอธิบายความหมายและประเภทของข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้
   ความหมายและประเภทของข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
   4. ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
   1.รู้และเข้าใจชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   2. สามารถอธิบายชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้
   ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   5. อุปกรณ์สื่อสารในการเชื่อมโยงเครือข่าย
   1. รู้และเข้าใจอุปกรณ์สื่อสารในการเชื่อมโยงเครือข่าย
   2. สามารถอธิบายอุปกรณ์สื่อสารในการเชื่อมโยง
เครือข่ายได้
   อุปกรณ์สื่อสารในการเชื่อมโยงเครือข่าย
   6. ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   1 .รู้และเข้าใจประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   2. สามารถอธิบายประโยชน์ของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ได้
   ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   7.หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
   1.รู้และเข้าใจหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
   2. สามารถอธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
   หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
   8. ความหมายและพัฒนาการของ        อินเทอร์เน็ต
   1. รู้และเข้าใจความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต
   2. สามารถอธิบายความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต ได้
   ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต
   9. การใช้งานอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล
   1. รู้และเข้าใจการใช้งานอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล
   2. สามารถอธิบายและใช้งานอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลได้
   3.สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ได้ถูกต้องตามลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม
   การใช้งานอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล
   10. การสนทนาผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
   1. รู้และเข้าใจการสนทนาผ่านทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
   2. สามารถอธิบายและสนทนาผ่านทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ได้
   การสนทนาผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
   11. การติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมล์และเฟสบุ๊ค 
   1. รู้และเข้าใจการติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมล์และเฟสบุ๊ค 
   2. สามารถอธิบายและติดต่อสื่อสารผ่าน
ทางอีเมล์และเฟสบุ๊คอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ได้
   การติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมล์และเฟสบุ๊ค
 
   12.การนำซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์
ประยุกต์มาใช้ในการทำงาน
   1. รู้และเข้าใจซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์
   2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับการนำซอฟต์แวร์
ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์มาใช้ในการทำงาน ได้
   3. สามารถนำซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต
์มาใช้ในการทำงานได้
   การนำซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร
์ประยุกต์มาใช้ในการทำงาน
   13. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่าง
เหมาะสมกับงาน
   1. รู้ เข้าใจ และสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ได
้อย่างเหมาะสมกับงาน ได้
   การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสมกับงาน
   14. คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ต
   1. รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายคุณธรรม
และจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ได้
   คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต